Pravila za organizacijo tekmovanj v gorskih tekih

(usklajeno s pravili za organizacijo prvenstvenih tekmovanj AZS)


  1. Veljavnost
  2. Organizator
  3. Razpis
  4. Objave v medijih
  5. Kategorije
  6. Prijave
  7. Štart
  8. Proge
  9. Označba prog
10. Cilj
11. Okrepčevalnice
12. Radarji
13. Zdravniška služba
14. Prevoz opreme
15. Delegat
16. Vrhovna sodniška komisija
17. Merjenje časov, izračun rezultatov
18. Štartne številke
19. Razglasitev rezultatov
20. Objava rezultatov
21. Nedovoljena pomoč
22. Pritožbe
23. Priznanja
24. Nagrade
25. Dokumentacija tekmovanja
26. Doping kontrola
27. Obvezna oprema

1. Veljavnost
Ta pravila so obvezujoča za vsa tekmovanja v gorskih tekih, ki so organizirana pod okriljem nacionalne zveze; to so tekme Pokala Slovenije v gorskih tekih, državna prvenstva in izbirne tekme za nastope na SP in EP. Ostalim organizatorjem naj služijo kot oporne točka za lažje doseganje višjega nivoja prireditve.

2. Organizator
Organizator tekme je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za prirejanje športnih prireditev (športno društvo, klub...) in se je pripravljena podrejati tem pravilom. Organizator je dolžan prijaviti prireditev pri ustreznemu organu.

3. Razpis
Organizatorji morajo najkasneje 14 dni pred tekmo razpis za tekmovanje poslati na naslov AZS in delegatu. Po tem se razpis ne sme več spreminjati.

Iz razpisa mora biti razvidno:

 • kdo je organizator (naziv pravne osebe)
 • čas tekmovanja (datum, ure startov)
 • mesto tekmovanja (kraj starta in cilja)
 • kratek opis prog z dolžinami ter višinskimi razlikami vzponov in spustov
 • kategorije z letnicami
 • čas, mesto in način sprejemanja prijav ter višina startnine
 • čas in mesto razglasitve rezultatov
 • ključ nagrajevanja (priznanja, nagrade)
 • posebna opozorila organizatorja (prevoz opreme ali ljudi itd, tel. kontaktne osebe, ev. naslov spletne strani, obvestilo o objavi rezultatov…).

Razpisu morajo biti priloženi shema in profil proge (razmerje 1km (dolžina)/ 200m (višina) = 1/1) ter ime odgovorne in kontaktne osebe (naslov, telefon). Dolžina proge se podaja v kilometrih z natančnostjo 0,1km (primer: 8,7km); višinska razlika se podaja zaokrožena na 10m.
Pri formuliranju razpisa organizator sodeluje z delegatom odbora, ki je zadolžen za posamezno tekmo.
Pojasnila Razpisov prvenstvenih tekmovanj v gorskih tekih daje organizator tekmovanja, na tekmovanjih pa delegat tekmovanja.

4. Objave v medijih
Glavne informacije o gorskih tekih bodo objavljene v dnevnikih nacionalnega pomena. Za objave v lokalnih tiskanih medijih poskrbijo organizatorji sami.
Prireditve naj bodo najavljene tudi na elektronskih medijih nacionalne in lokalne narave.
Organizator je dolžan na dan tekmovanja posredovati rezultate medijem.

5. Kategorije
Na tekmah velja enotna delitev tekmovalcev na kategorije, ki so usklajene s pravilnikom AZS in WMRA. Tekmovanja potekajo v naslednjih kategorijah:

ŽENSKE
oznaka AZS
MOŠKI
 
kategorija
starost
 kategorija
starost
Z1
mlajše deklice
8 - 11
U12
M1
mlajši dečki
8 - 11
Z2
deklice
12 - 13
U14
M2
dečki
12 - 13
Z3
starejše deklice
14 - 15
U16
M3
starejši dečki
14 - 15
Z4
mladinke
16 - 19
6
M4
mladinci
16 - 19
Z5
članice
20 - 39
6
M5
člani
20 - 39
Z6
mlajše veteranke
40 - 49
6
M6
mlajši veterani
40 - 49
Z7
starejše veteranke
50 in več
6
M7
starejši veterani
50 in več

Vsak tekmovalec nastopa na tekmah Pokala Slovenije v gorskih tekih v kategoriji, v katero sodi glede na letnico rojstva. Otroci mlajši od 8 let ne morejo nastopiti na Tekmah pokala Slovenije.
Na pokalni tekmi, ki velja kot izbirna tekma za EP ali SP, lahko veljajo določene izjeme, ki pa so vsako leto opredeljene v poglavju o EP in SP glede na pravila, ki veljajo za te prireditve.
Pravica nastopa na tekmah v gorskih tekih je neomejena (nastopajo lahko tudi neregistrirani in tuji tekmovalci).

6. Prijave
Običajno pobira organizator prijave na dan prireditve. S pobiranjem prijav prične 2 uri in konča nepreklicno 30 minut pred startom. Glede na izkušnje pričakujemo na tekmovanjih 80 do 300 tekmovalcev, za kar mora biti zagotovljenih 3 do 5 prijavnih mest (eno prijavno mesto lahko "normalno obdela" do 50 prijavljencev). Prijavna služba mora biti organizirana v neposredni bližini glavnega starta, kjer mora biti zagotovljen tudi parkirni prostor. V primeru slabega vremena mora biti za prijavno službo zagotovljen primerno velik pokrit prostor.
Prijave za vse kategorije naj bodo na istem mestu; v primeru, da to ni mogoče izvesti, mora biti to jasno navedeno v razpisu in najavah v medijih.
Prijavnica mora vsebovati najmanj naslednje podatke: ime in priimek, naslov, leto rojstva, državljanstvo in organizacijo, za katero tekmuje tekmovalec. Prijavna služba mora zagotoviti popolno izpolnjevanje prijavnic. Predvsem na DP mora biti organizator pozoren na dosledno evidentiranje podatka o državljanstvu. Prijavna služba me sme sprejeti prijave otroka, ki je mlajši od predpisane starosti (8 let).
Priporočamo, da vse informacije o tekmovanju organizator posreduje prek ozvočenja in v pisni obliki - lahko kot dodatek pri prijavnem listu.
V primeru, da organizator pobira prijave že v dneh pred tekmovanjem, mora biti v razpisu jasno definirano, na kakšen način se je možno prijaviti v predprijavah (naslov, višina in način plačila startnine ....)
Priporočljiva štartnina je 10 EUR (za otroške kategorije naj bo štartnina polovična; na tekmovanjih, kjer startnina vključuje ne-standardne usluge kot npr. prevoz z žičnico, je lahko startnina tudi višja).
Zmagovalci Pokala minule sezone v vseh kategorijah so oproščeni plačila štartnine.
Prijavnice so uradna dokumentacija tekmovanja, ki jo je organizator dolžan hraniti 60 dni po tekmovanju (glej tč. 25.).

7. Štart
Štartno mesto mora biti označeno s transparentom "ŠTART" nad štartno linijo ali ob njej; po tleh mora biti vidna štartna linija. Glede na pričakovano število tekmovalcev mora biti štartni prostor primerno širok.
V času od začetka pobiranja prijav do štarta mora organizator posredovati tekmovalcem tekoča obvestila, med katerimi je obvezen podatek o času do štarta. Za to mora uporabiti ozvočenje ali vsaj megafon.
Štart mora biti točno ob času, ki je najavljen v razpisu. V primeru, da mora organizator štart zaradi višje sile preložiti, ga lahko preloži za največ 1 uro. Preložitev mora najaviti tekmovalcem vsaj 1/2 ure pred prvotno predvidenim štartom, odločitev o preložitvi pa sprejme vrhovna sodniška komisija.
Istočasno in na istem mestu lahko štartajo samo kategorije, ki tečejo na isti progi.
Pot do štarta, ki ni v neposredni bližini osrednjega štartnega prostora, mora biti dobro označena.
V vsakem primeru mora biti štart izveden tako, da onemogoča zmedo na progah in je omogočeno korektno merjenje časov.
Prvih 200 metrov mora biti proga široka in ne sme imeti ostrih zavojev.

8. Proge
Glede na značilnosti proge v principu ločujemo 2 gorsko-tekaški disciplini in sicer "tek navkreber" in "tek gor/dol". Že samo ime pove, da gre pri teku navkreber za progo, kjer je cilj bistveno više od starta in obratno gre pri teku gor/dol za progo, kjer sta start in cilj približno na isti nadmorski višini. Taka proga je lahko speljana kot krožna v enem krogu (npr. Lubnik) ali kot krožna z več krogi. Možna, a redka je tudi ne-krožna proga. Obstaja seveda tudi povsem mešana proga (npr. Šmarna gora).

Med gorske teke uvrščamo teke, pri katerih je povprečna višinska razlika:

 • najmanj 50m na 1km pri teku navkreber (npr.: vsaj + 350m na 7km)
 • najmanj 30m na 1km pri teku gor/dol ( npr.: vsaj + - 150 m na 10km)

Dolžina proge je lahko zelo različna, vendar načelno ne manj kot 1km.

Tekme, kjer se časi mednarodno uveljavljenih tekmovalcev gibljejo okoli 2 uri in več, sodijo med gorske maratone.
Za tekme najvišjega nivoja (Svetovno in Evropsko prvenstvo) so priporočljive naslednje dolžine in višinske razlike (mladinke / članice, mladinci / člani):

 
dolžina
višinska razlika/vzponi
tek navkreber:
4 km / 8 km / 12 km
400 m / 800 m / 1200 m
tek gor/dol:
4 km / 8 km / 12 km
250 m / 500 m / 750 m

Seveda je potrebno upoštevati naravne pogoje, ki jih določa okolje; temu primerna so lahko tudi odstopanja.

Proge za kategorije dečkov in deklic naj bodo sledeče:

 

starost

oznaka AZS

dolžina

viš. razlika

čas zmagovalca

Mlajši dečki / deklice

8 - 11 let

U 12

0,5 - 1,0 km

40 – 70 m

3 – 5 min

Dečki / deklice

12 - 13 let

U 14

1,0 – 2,0 km

80 – 150 m

5 – 10 min

Starejši dečki / deklice

14 - 15 let

U 16

1,5 – 3,0 km

120 – 250 m

10 – 15 min

Te proge naj ne bodo tehnično zahtevne, kar velja še posebej za spuste.
Priporočljivo je, da so cilji za vse kategorije na istem mestu.
Največji naklon na spustu naj ne presega 30%; pri vzponu naj se proga v enem km ne povzpne za več kot za 200 m.
Proga mora biti varna; na vsej dolžini, še posebno pa na spustih, mora omogočati čvrst korak, na njej naj ne bo podrtih dreves in vejevja ali majavih skal; kritična mesta morajo biti posebej označena. Proga naj ne bo speljana po izpostavljenih planinskih poteh, kjer varnost sicer zagotavljajo jeklenice in klini.
Pri izbiri proge za gorske teke se izogibamo asfalta; načelno naj ga naj bi bilo več kot 20% skupne dolžine proge. Seveda pa obstajajo tudi gorski teki, kjer celotna proga poteka po asfaltu (Vršič, Kitzbühel …).
Proge za nove pokalne tekme si mora ogledati tekmovalna komisija in v poročilu opozoriti organizatorja na morebitne neskladnosti. Izvod poročila prejme organizator.

9. Označba prog
Glede na izkušnje sodimo, da je bilo do sedaj največ napak organizatorjev ravno pri tem; tovrstne napake imajo tudi najtežje posledice.
Proga mora biti označena tako, da je noben tekmovalec ne more zgrešiti.
Priporočamo glavno označbo proge z zapornimi trakovi in papirnatimi puščicami (z napisom AZS - GORSKI TEKI) 1m od tal. Če ni dreves, so lahko oznake na skalah oziroma na tablah, ki so pritrjene na v tla zabite količke. Če je prog več in ne potekajo po isti trasi, naj bo vsaka proga označena s puščicami svoje barve; organizator mora na to opozoriti tekmovalce v razpisu in tik pred startom.
Oznake morajo biti vidne na najmanj 30 m pri spustu in 15 m pri vzponu; od ene oznake mora biti vidna naslednja.
V primeru, da je za tekmovanje pripravljenih več prog in en del poteka po skupni trasi, morajo oznake na to opozarjati tekmovalce že 150 do 200 m pred ločitvijo prog.
Proga mora imeti kilometrske oznake in sicer tako, da kažejo oddaljenost do cilja; na krožni progi, ki je speljana v več krogih, se tovrstne oznake ne nameščajo.
Da bi tekmovalcem omogočili pravočasen ogled prog, mora organizator poskrbeti za označitev 10 dni (vikend) pred tekmo (velja za tekme, ki niso bile v Pokalu prejšnjo sezono).
Na ključnih mestih lahko organizator dodatno označi in zavaruje progo. To lahko stori s posipavanjem apna skozi zavoj ali razpotje, s trakovi itd. To označbo opravi dan pred tekmo.
Organizator je dolžan v dneh po prireditvi pospraviti s proge vse sledove tekmovanja.

10. Cilj
Cilj tekmovanja mora biti nedvoumno označen s ciljno črto na tleh in transparentom "CILJ" ob ali nad njo.
V primeru, ko so za posamezne skupine kategorij pripravljene različne proge, naj bo cilj, če je le možno, za vse skupen.
500m, 250m in 100m pred ciljem morajo biti ob progi dobro vidne oznake.
Zadnjih 20 - 50 m pred ciljem mora biti narejen ciljni lijak.
Posebna ekipa mora skrbeti za ročno pisno spremljanje prihodov skozi cilj, ki ga lahko nadomesti snemanje cilja z video kamero.
V neposredni bližini cilja mora biti zagotovljen prostor za tekmovalce (prevzem garderobe, okrepčevalnica, prva pomoč...).

11. Okrepčevalnice
Organizator je dolžan zagotoviti ustrezno število okrepčevalnic ob progi in na cilju. Število in lokacijo določi organizator skupaj z delegatom ob ogledu proge. Načelno velja, naj bodo orepčevalnice na vsakih 10 - 15 minut teka, kar velja za najboljše tekače. Glede na vremenske pogoje lahko organizator v soglasju z delegatom spremeni število in lokacije okrepčevalnic.
Na okrepčevalnicah ob progi mora biti na voljo tekmovalcem mlačna pitna voda ter v pitno vodo namočene gobe. Okrepčevalnica mora biti na voljo vsem tekmovalcem - tudi zadnjim!
Okrepčevalnice naj bodo na ravnih delih proge označene 100 m prej; osebje, ki na njih dela, mora poznati svoje delo, tako da ne ovira tekmovalcev.
Na cilju naj bo tekmovalcem na voljo čaj ali energijski napitek; zaželena je tudi lahka hrana.

12. Redarji
Na kritičnih mestih (nevarna mesta, razpotja, mesta, kjer je nevarnost, da tekmovalec zgreši progo...) morajo biti redarji, ki usmerjajo tekmovalce in skrbijo za nemoten potek tekmovanja. Organizatorji tekmovanj na prometnih cestah morajo še posebej poskrbeti za varnost tekmovalcev. Na vseh večjih tekmovanjih morajo biti ceste, kjer poteka tekmovanje, v času tekmavanja zaprte za ves promet v obe smeri.
Na ključnih mestih proge morajo redarji zapisovati vrstni red tekmovalcev. Ta mesta morajo biti izbrana tako, da je onemogočeno nekontrolirano krajšanje proge. Označena morajo biti na skici in profilu proge; določi jih organizator skupaj z delegatom ob ogledu proge.
Zapiski s teh kontrolnih mest so del uradne dokumentacije tekmovanja; potrebuje jih vrhovna sodniška komisija pri reševanju eventuelnih pritožb.
Vsi redarji morajo nositi razpoznavni znak in morajo biti poučeni o svojem delu. Priporočamo, da že prej sodelujejo pri pripravi proge, tako da jo dobro poznajo.
Zaželeno je, da so kontrolna mesta povezana med seboj in z vodstvom tekmovanja z radijsko ali telefonsko zvezo.

13. Zdravniška služba
Organizator je dolžan zagotoviti prisotnost zdravniške službe na cilju in na izpostavljenih delih proge (spusti). Ekipe prve pomoči morajo biti povezane z vodstvom tekmovanja z radijsko ali telefonsko zvezo.
Mesto, kjer je na cilju stacionirana ekipa prve pomoči, mora biti označeno, enako člani ekipe.

14. Prevoz opreme
Če sta start in cilj ločena (tek navkreber), je organizator dolžan zagotoviti prevoz najnujnejše opreme s štarta na cilj in to tako, da tekmovalci dobijo opremo takoj po prihodu na cilj. S sprejemanjem opreme na štartu organizator lahko konča pol ure pred štartom. Pogoji oddaje in vračanja opreme morajo biti definirani v razpisu ali v pisnih obvestilih, katere dobijo tekmovalci ob prijavi.

15. Delegat
Izvršni odbor Združenja za gorske teke določi iz svojih vrst za vsako tekmo delegata (določbe prvenstvenih tekmovanj AZS, tč. 4.3.), ki sodeluje z organizatorjem pri pripravah na tekmovanje in je prisoten na sami tekmi. Dolžnosti, odgovornosti in pravice delegata, ki je uradni predstavnik AZS na prvenstvenih tekmovanjih, so sledeče:

 • da pozna pravila za organizacijo tekem v gorskih tekih in pravila Pokalnega tekmovanja,
 • da pozna tekmovalno progo in razpis s tehničnimi podrobnostmi tekmovanja,
 • da je v času pred prireditvijo v stikih z organizatorjem in ga po potrebi obišče (delegat je dolžan sodelovati na prireditvi; organizatorja, ki je prvo leto v Pokalu pa je dolžan obiskati vsaj enkrat pred prireditvijo),
 • da aktivno sodeluje pri sestavljanju razpisa in ga dokončno potrdi,
 • da se javi organizatorju najmanj 90 min. pred pričetkom tekmovanja,
 • da na prireditvi nosi razpoznavni znak (priponka z napisom "DELEGAT, ime in priimek"), ki ga preskrbi odbor,
 • da ob koncu pobiranja prijav preveri število prijavljenih v kategorijah in ustrezno ukrepa, kar velja še posebej za državna prvenstva,
 • da skrbi, da tekmovanje poteka v skladu s temi pravili; v primeru odstopanj na to opozori organizatorja, svoja zapažanja pa zapiše v poročilu,
 • da sodeluje pri pomembnejših odločitvah na tekmovanju, z manj pomembnimi pa je seznanjen,
 • da predseduje vrhovni sodniški komisiji,
 • da pravočasno priskrbi organizatorju materiale odbora (tiskovine, material za označevanje prog ...) in medalje Pokala in DP,
 • da sodeluje pri podelitvi priznanj,
 • da o prireditvi poda pisno poročilo, katerega po en izvod prejmeta zveza (odbor) in organizator,
 • da posreduje med ev. sponzorji AZS in odbora ter zagotovi izvajanje sponzorskih obveznosti AZS in odbora.

Za vsak obisk pri organizatorju (največ 2-krat) mu pripada delegatska taksa v višini 25 € in potni stroški (10l bencina na 100km + cestnina), ki se izplačajo na dan obiska. Strošek je breme organizatorja.

16. Vrhovna sodniška komisija
Organizator že pred tekmovanjem imenuje vrhovno sodniško komisijo kot najvišji organ tekmovanja. Komisija na dan prireditve odloča o ključnih tehničnih vprašanjih tekmovanja (sprememba urnika ali prog, reševanje pritožb druge stopnje itd.). Komisijo sestavljajo trije člani in sicer: delegat odbora (AZS), vodja tekmovanja in vodja timing službe. Organizator je dolžan poskrbeti, da se člani seznanijo med seboj pred pričetkom tekmovanja. Delegat navede sestavo komisije v svojem poročilu.

17. Merjenje časov, izračun rezultatov
Organizator mora zagotoviti kvalitetno merjenje časov s hitrim in točnim izračunom rezultatov.
Doseženi časi se v uradnih rezultatih podajajo z natančnostjo sekunde, pri čemer se časi zaokrožujejo navzgor (npr: 40:23:11 -> 40:24)
V primeru enakega časa je bolje uvrščen tekmovalec, ki prej prečka ciljno črto. Ker torej ni delitve mest, je odločujoč zapis sodnikov na cilju oz. video posnetek.
Priporočano, da organizator na tradicionalnih progah spremlja rekorde prog za pokalne kategorije. Rekordni čas se v rezultarih označi z zvezdico ob imenu (ročno vnašanje znaka ob doseženi čas je lahko tehnično problematično).
Uradni rezultati naj vsebujejo sledeče podatke:

 
podatek opombe
1
uvrstitev  
2
štartna številka  
3
priimek in ime najprej priimek, nato ime; * - oznaka za novi rekord proge
4
letnica rojstva lahko samo zadnji dve številki
5
kategorija M-moški, Z-Ženske; 1-ml.otroci, 2-otroci, itd (M1, Z1…)
6
klub ali vsaj kraj, od koder prihaja tekmovalec
7
doseženi čas brez desetink
8
posebne oznake npr. vmesni časi, rekordi proge itd.

18. Štartne številke
Organizator mora preskrbeti štartne številke, ki ne ovirajo tekmovalca in ustrezne sponke. Tekmovalci nosijo številke pripete na majici na prsih. Priporočljiva velikost številke je 16 x 20 cm, največ 18 x 22 cm.

19. Razglasitev rezultatov
Pričeti se mora najkasneje uro in pol po prihodu zadnjega tekmovalca na cilj.
Mesto in čas razglasitve morata biti navedena v razpisu.
Protokol razglasitve mora biti primerno pripravljen in izveden. Na prvenstvenih tekmovanjih mora organizator tekmovanja izvesti otvoritev prireditve (igranje himne, zastava,...), upoštevajoč Zakon o športnih prireditvah v Sloveniji. Pri pripravi protokola in podelitvi priznaj naj sodeluje delegat.

20. Objava rezultatov
Organizator je dolžan objaviti najprej neuradne rezultate (lahko samo absolutni vrstni red z rubriko kategorij), šele po preteku časa za pritožbe (pol ure) pa uradne rezultate. Vsaka objava rezultatov mora imeti pripisan čas objave.
Na razglasitvi mora objaviti minimalno najboljše tri po kategorijah in dobitnike nagrad.
Organizator mora zagotoviti novinarjem takoj po tekmi (razglasitvi) rezultate in osnovne podatke o tekmi (število nastopajočih, eventuelne zanimivosti kot npr. rekordi itd).
Zaželeno je, da organizator že v času proglasitve razdeli med prisotne rezultate (zadošča absolutni vrstni red na posameznih progah).
Na razglasitvi mora biti objavljeno, kdaj in kje lahko tekmovalci dobijo uradne rezultate.
Organizator posreduje odboru (delegatu) takoj po tekmi (razglasitvi) rezultate v pisni obliki in elektroski obliki.
Uradni rezultati morajo vsebovati naslednje podatke: doseženo mesto, štartno številko, ime, leto rojstva, organizacijo ali vsaj mesto, od koder tekmovalec prihaja, kategorijo in doseženi čas.
Uradni rezultati se podajajo za skupni vrstni red na posamezni progi in za posamezne kategorije.

21. Nedovoljena pomoč
Uporaba pripomočkov, ki tekmovalcem služijo za lažje premagovanje proge, na tekmovanjih ni dovoljena. Sem prištevamo smučarske palice ali pripomočke, s katerimi je možno pomagati tekmovalcu (vrvi...).
Oviranje sotekmovalcev in spremljanje tekmovalcev po progi ni dovoljeno.
Kršitve iz te točke so v primeru pritožbe predmet diskvalifikacije.

22. Pritožbe
Prva stopnja - ustna pritožba tekmovalca ali njegovega zastopnika / trenerja glavnemu sodniku na osnovi neuradnih rezultatov najkasneje 30 min po objavi le teh. Sodnik lahko pritožbo reši, zavrne ali pa preda vrhovni sodniški komisiji. Če je le-ta zavrnjena, obstaja možnost pritožbe druge stopnje.
Druga stopnja - pisna pritožba tekmovalca ali njegovega trenerja delegatu na osnovi neuradnih rezultatov najkasneje 15 min po rešitvi pritožbe na prvi stopnji. V pritožbi mora biti naveden vzrok pritožbe in podpis vlagatelja; priložena mora biti taksa v višini 25 €, ki se v primeru pozitivne rešitve vrne vlagatelju, v primeru zavrnitve pa ostane organizatorju. Pritožbe rešuje vrhovna sodniška komisija.
V kolikor rezultat tekmovalca, ki je v pritožbenem postopku, vpliva na razglasitev (prvi trije uvrščeni posamezniki oziroma dobitniki nagrad), se razglasitev izvede po rešitvi pritožbe.
Odločitev vrhovne sodniške komisije je načelno dokončna. V kolikor pridejo na dan nova dejstva, se lahko odločitev komisije prekliče.

23. Priznanja
Na Pokalnih tekmah se podeljuje uradne medalje Atletske zveze Slovenije - odbora za gorske teke. Način podelejvanja medalj na Državnih prvenstvih (ki pa so običajno hkrati tudi Pokalne tekme) je opisan v poglavju o Državnih prvenstvih. Priznanja posreduje organizatorju delegat.
Organizatzor lahko po lastni presoji podeli najboljšim pokale; priporočamo pokale samo za zmagovalce po kategorijah.

24. Nagrade
Organizator je dolžan zagotoviti denarne ali praktične nagrade za najboljše.

Nagrade prejme vsaj:

 • prvih 10 moških (ne glede na kategorije),
 • prvih 5 žensk (ne glede na kategorije),
 • pri trije v mladinskih kategorijah in kategorijah deklic in dečkov.

Seznam teh nagrad mora biti objavljen na štartu.
Glede na možnosti lahko organizator poleg tega nagradi najboljše po kategorijah oz. uporabi pri delitvi svoj ključ, ki pa mora biti objavljen na štartu.

25. Dokumentacija tekmovanja
Kot uradna dokumentacija tekmovanja se smatra:

 • razpis,
 • prijavnice,
 • zapisi kontrol na progi,
 • zapis ročnega spremljanja prihodov skozi cilj (ali video posnetek),
 • originalni računalniški izpisi ure timing službe,
 • pritožbe druge stopnje.

To dokumentacijo je dolžan organizator hraniti 60 dni po tekmovanju.

26. Doping kontrola
V sezoni je predvidena kontrola dopinga na vsaj eni od pokalnih tekem. Kontrolo vodi in izvaja OKS po veljavnih pravilih.

27. Obvezna oprema
Na tekmovanjih je obvezna običajna atletska oprema (hlačke, majica; v primeru hladnega vremena temu primerna garderoba).
Dovoljena je posebna športna obutev za gorski tek z grobim profilom ali atletske šprintarice (z žeblji).